CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Terapii specifice

Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţe nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi, ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii, articulate pe principii comune şi strategii incluzive.

Astfel, departamentul Servicii Educaţionale de Sprijin al CJRAE oferǎ beneficiarilor noştri activitǎţi de Terapii specifice ce sunt asigurate de către profesorii psihopedagogi .

Prin aceste activitǎţi se încearcă ca, pe lângă componenta instructiv- educativă asiguratǎ de şcoala de masă, sǎ asigurăm şi o componentă compensator-recuperatorie, aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activitǎţilor din aria curricularǎ „Terapia educaţională complexă şi integrată”.

În cadrul programelor de „Terapii specifice” se desfăşoară activităţi din următoarele domenii:

  • activităţi din domeniul „Formăii autonomiei personale”;
  • activităţi din domeniul „Socializării”;
  • activităţi din domeniul „Terapiei ocupaţionale”;
  • activităţi din domeniul „Stimulării cognitive”;
  • activităţi din doemniul „Ludoterapiei”.

Aceste activitǎţi sunt coordonate de profesorii psihopedagogi CJRAE, în completarea programului centrat pe predare – învǎţare – evaluare şi au un caracter de terapie corectiv-recuperatorie.

La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial – motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale, acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate.

Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţǎ are o notă de specificitate, cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului cu dezvoltare tipicǎ. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit, scris, socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală.

Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală.

Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative, integrative. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională.

Avtivitǎţile de învǎţare sunt alese de cǎtre profesorul psihopedagog conform nivelului de dezvoltare psihofizicǎ al elevilor integraţi şi, respectiv, zonei proxime dezvoltǎri a fiecǎrui caz în parte.

Benefeciarii noştri sunt elevi cu deficienţe, integraţi în şcolile de masǎ, atât de nivel primar cât şi gimnazial, fiecare grupǎ fiind alcǎtuitǎ din 5-7 copii.

PROGRAM DE LUCRU – AN ŞCOLAR 2014-2015:

Luni 13.00 – 15.00

  • Prof . Psihopedagog Sandu Adina
  • Prof . Psihopedagog Potlog Andorina
Marţi 13.00 – 15.00

  • Prof . Psihopedagog Leu Alina
  • Prof . Psihopedagog Dobrea Aurelia
TOP
Utilizator