CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Documente tipizate in vigoare

Conform ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 , ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului sănătății și cel al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019/19.12.2016, documentele necesare în vederea orientării școlare și profesionale sunt următoarele:

CERERE TIP (ANEXA 1)

COPIE ACTE DE IDENTITATE COPIL/ELEV (certificat de naştere/carte de identitate).

COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR/REPREZENTANTULUILEGAL

O COPIE A DOCUMENTULUI PRIN CARE SE FACE DOVADA CĂ PERSOANA CARE DEPUNE CEREREA ESTE REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI (HOTĂRÂRE A INSTANȚEI/HOTĂRÂRE A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI, etc.)

ANCHETĂ SOCIALĂ DE LA SPAS/DGASPC

FACTORII DE MEDIU – anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale (ANEXA 2)

FIŞA MEDICALĂ SINTETICĂ – completată şi parafată de medicul de familie (ANEXA 3)

CERTIFICAT MEDICAL TIP A5 DE LA MEDICUL DE SPECIALITATE – În certificatul medical tip A5 se trec diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli – şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10. Termenul de valabilitate a certificatului medical tip A5 este stabilit de medicul care îl emite, însă nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 4 ani.

COPIE CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP, dacă este cazul.

FIŞA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – completată de către psihologul clinician. (ANEXA 4)

FIȘĂ PSIHOPEDAGOGICĂ completată de către educator – puericultor, profesor învățământ preșcolar/profesor învățământ primar/diriginte/consilier școlar/profesor itinerant și de sprijin, înregistrată, semnată şi ştampilată de către directorul unităţii şcolare. (ANEXA 5)

ADEVERINŢĂ DE ELEV/FOAIA MATRICOLĂ care să ateste calitatea de elev/absolvent. Pentru elevii de liceu/școală profesională se menționează în adeverință: filiera, profil, domeniu și specializarea.

ULTIMUL CERTIFICAT DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ, dacă este cazul.

ALTE DOCUMENTE ÎN COPIE (COPIE HOTĂRÂRE DE PLASAMENT COPIL/SENTINŢA INSTANŢEI/ACT DOVEDITOR AL CALITĂŢII DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST – pentru asistenţii maternali profesionişti şi alte rude care au în îngrijire copilul: bunici, mătuşi, etc).

ANEXA 1 – Cerere tip Evaluare Complexa SEOSP

ANEXA 2 – Ancheta Sociala – Factori de mediu

ANEXA 3 – Fisa Medicala sintetica

ANEXA 4 – Fisa de Evaluare Psihologica

ANEXA 5 – Fisa Psihopedagogica

Ancheta Sociala

Card de Programare NOU

DECLARAȚIE DE ACORD PĂRINȚI DIVORȚAȚI

CJRAE FLUTURASI SEOSP

Procedura privind managementul de caz pentru copiii cu cerinte educationale speciale orientati scolar si profesional
TOP
Utilizator