CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

by / joi, 30 iunie 2022 / Published in Comunicari

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de contabil șef IS (administrator financiar), conform HG 286/23.03.2011.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 • are cetățenie română;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime specifice cerințelor postului;
 • durata minimă până la pensionare să fie de 10 ani;
 • să nu aibă antecedente penale incompatibile cu exercitarea funcției.

CONDIȚII SPECIFICE  DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniu, potrivit Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor, necesară ocupării postului – 6 ani și 6 luni;
 • experiență în activitatea financiar-contabilă – 6 ani și 6 luni;
 • competențe IT: cunoștințe operare PC (MS Office, navigare internet), programe informatice (contabilitate, Edusal, SIIIR, ForExeBug, Revisal).

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Înscrierile se fac la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Bulevardul Mamaia nr.197, jud. Constanța în perioada 01.07.2022 – 07.07.2022, între orele 9.00 – 13.00, în zilele lucrătoare.

CONCURSUL se va desfășura la sediul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.

 • depunerea dosarelor: 01.07.2022 – 07.07.2022, interval orar 9.00 – 13.00
 • selecția dosarelor: 08.07.2022
 • afișarea rezultatelor selecției de dosare: 08.07.2022, orele 10.00
 • depunere contestații privind selecția dosarelor: 08.07.2022, interval orar 10.00 – 12.00
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 08.07.2022 , ora 14.00
 • probă scrisă: 18.07.2022, ora 9.00
 • proba practică: 20.07.2022, ora 9.00
 • afișarea rezultatelor înainte de contestații: 20.07.2022 , ora 16.00
 • depunere contestații: 21.07.2022, interval orar 9.00 – 11.00
 • soluționarea contestațiilor: 21.07.2022, interval orar 12.00 – 14.00
 • afișarea rezultatelor finale: 21.07.2022, ora 16.00.

 

DOCUMENTE NECEARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției;
 • copie și original: act de identitate, certificat naștere, certificat de căsătorie;
 • copie și original acte de studii în specialitate, alte acte, în copie și original, care atestă efectuarea unor specializări, perfecționări;
 • original și copie carnet de muncă, adeverință, raport Revisal;
 • cazier judiciar în original;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice – actualizată
 4. U.G. nr. 57/2015 privind și O.G. nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
 5. G. nr. 582/2016
 6. M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 7. G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar ( actualizată);
 8. G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului ( actualizată);
 9. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 10. M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 11. M.F.P. nr. 1782/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificări și completările ulterioare;
 12. G. nr. 925/2006- aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
 14. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 15. G. nr. 107/2020 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate prin bugetele locale, pe baza standardului de cost per elev/preșcolar pentru anul 2020.

** Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, persoană de contact – secretar CJRAE Grasu Georgiana, telefon 0341451783.

Director,

Prof. consilier școlar drd. Ermolaev Irina

CJRAE CT_Anunt_concurs_contabil șef
fisa_post_contabil sef
Tagged under: ,
TOP
Utilizator