CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

by / luni, 09 octombrie 2023 / Published in Comunicari

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, cu sediul în: loc Constanța, bld. Mamaia nr. 197, jud. Constanța, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Contabil șef(administrator financiar) IS

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ – contabilitate

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: superioare in domeniul stiintelor economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau studii echivalente in domeniul economic

Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni

Vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil/achiziţii publice/juridic, în cazul celorlalte entităţi

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Tematica de concurs:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;
 2. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 3. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 4. Finanțarea învățământului preuniversitar;
 5. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 6. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 7. Contractele de munca;
 8. Drepturile si obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 9. Contractele de achizitii publice;

 

Bibliografia de concurs:

 1. Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 198/2023 – Legea invatamantului preuniversitar;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată;
 5. M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per anteprescolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per anteprescolar/preșcolar/elev ( actualizată);
 7. G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului ( actualizată);
 8. O.M.F.P. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 9. M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 10. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificări și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
 13. O.M.F.P. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
 14. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, actualizat;

 

Probe de concurs:

 1. Selectia dosarelor
 2. Proba scrisa
 3. Proba practica
 4. Interviu

Organizare si desfasurarea concursului are loc la sediul institutiei, bulevardul Mamaia nr. 197, Constanta, dupa urmatoul calendar:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 09.10.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs 23.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor si publicarea rezultatelor selectiei dosarelor 26.10.2023, ora 15.00
4 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 26.10.2023, ora 16.00
5 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele selectiei dosarelor 27.10.2023, ora 16.00
6 Susţinerea probei scrise de catre candidatii selectati 31.10.2023, ora 10.00
7 Afişarea rezultatelor probei scrise 31.10.2023, ora 14.00
8 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise  

31.10.2023, ora 15.00

9 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei scrise 01.11.2023, ora 15.00
10 Susţinerea probei practice de catre candidatii declarati admisi in urma probei scrise 02.11.2023, ora 10.00
11 Afişarea rezultatelor probei practice 02.11.2023, ora 14.00
12 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 02.11.2023, ora 15.00
13 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei practice 03.11.2023, ora 15.00
14 Susţinerea interviului de catre candidatii declarati admisi in urma probei practice(maxim 15 min de candidat) 06.11.2023, ora 10.00
15 Afisarea rezultatelor după susţinerea probei interviu 06.11.2023, ora 14.00
16 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu 06.11.2023, ora 15.00
17 Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei interviu 07.11.2023, ora 15.00
18 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 07.11.2023, ora 16.00

 

             Durata probei scrise este de 2 ore.

Durata probei practice este de 2 ore.

 

Probele sunt eliminatorii, fiind declarați admisi la proba scrisă, proba practică și proba interviu doar candidații care au obținut minimum 70 de puncte din maximul de 100 puncte/probă.

 

Participă la următoarea probă a concursului numai candidații declarați „admisi” la etapa precedentă.

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și proba interviu.

 

Comunicare rezultatelor candidatilor, la fiecare proba a concursului, se realizeaza prin afisare la sediul unitatii, bulevardul Mamaia nr. 197, Constanta si pe pagina de internet http://cjraect.ro

 

Persoanele interesate vor depune dosarul de inscriere la concurs la Registratura Centrulului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, cu sediul în loc Constanța, bulevardul Mamaia nr. 197, jud. Constanța.

 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, bulevardul Mamaia nr. 197, Constanta si de pe pagina de internet http://cjraect.ro, persoană de contact: Grasu Georgiana, funcția secretar C.J.R.A.E., având numărul de telefon 0757045420.

 

DIRECTOR,

Prof. Dr. Irina ERMOLAEV

Anunț CJRAE CONSTANTA_concurs
fisa_post_contabil sef

 

 

 

 

Tagged under: ,
TOP
Utilizator